Referat fra generalforsamling 8. september 2021

Generalforsamling i Østjysk Pilgrimsforening d. 8/9 2021

Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus C  kl. 19:00 – 21:00

Ordstyrer:  Andreas Blinkenberg

Referent:  Berit Søndergaard

Afbud fra bestyrelsen:  Inger Vithen, Elisabeth Lidell, Hanne Rytter

Formandens beretning:

Tilbagekig på Corona smittens betydning med forskellige aflysninger, særlig i 2020.

Interessen for foreningen har været dalende. I 2021 er der kun 10 betalende medlemmer. Derfor er alle medlemmer fra 2020 og 2021 inviteret til denne generalforsamling.

Hjemmesiden er velfungerende med Keld som ansvarlig redaktør- annonceringer af vandringer, efterskrifter og fotos til vandringer o.m.a. findes på hjemmesiden.

Knud har oprettet Pilgrimsforeningens egen facebook side.

Nogle udpluk af afholdte og annoncerede vandringer som findes på hjemmesiden, og til dels på FB/ØP:

Enkelte vandringer fra Stavkirken, Marselisborg museum, Moesgårdskovene ved Århus. (Bodil og Christian) Søndagens tekst blev udlagt til samtale og refleksion.

Standsede op ved Livstræer og talte bl.a. om, hvad er et livstræ? Et træ der giver evigt liv..  Med det kristne budskab får vi atter adgang til livstræet… og vi reflekterede over hvor langt tid træet har stået der, og hvor langt vores eget liv er.

Frijsenborg skovene (Knud og Christian arrangerede) Vi startede i kirken, hvor kirketjeneren viste kirken frem. Søndagens tekst, billedkunst med religiøse motiver til samtale, refleksion og meditation.

Årslev Engsø vandring rundt om søen og kirken åben.

Planlagt vandring ved Granslev kirke fuldt planlagt med stedets præst. Men desværre aflyst pga. cornasmitten. Det var planlagt at bruge billeder af Simon Åen på vandringen, som vi kunne tale ud fra.

Strukturen i vandringerne ligner Elisabeth Lidells måde at gøre det på, dog er vi begrænset af at vi ikke altid har en præst med. Vi har ofte startet med oplæsning af søndagens tekst og derefter udledt tanker og forskellige trosspørgsmål med hinanden.

Annoncering af vandringerne sker både på hjemmesiden og vores facebook side, hvor man også kan stille praktiske spørgsmål til Knud vedrørende planlægning af en vandring.  Knud fortæller at gruppen på facebook blev oprettet for 3 ½ år siden. Kendskabet bliver på denne måde bredt langt ud til mange forskellige mennesker.

Christian fortæller om bestyrelsens situation:

Flere træder ud af bestyrelsen…   Christian meddeler, at han netop har besluttet at trække sig ud af bestyrelsesarbejdet og dermed også som formand.

Christian opfordrer nye til at melde sig til bestyrelsesarbejdet, og han udtrykker undring over, hvorfor interessen for foreningens arbejde ikke er større. Heller ikke fra bestyrelses medlemmer.

Ny pilgrimspræst Lise Palstrøm har kontaktet Østjysk Pilgrimsforening via sendt mails, hvori hun fortæller, at hun glæder sig til at møde os alle, og høre om forventninger til hende som ny pilgrimspræst.

Det gode ved pilgrimsforeningen er den mulighed man har for at dele trostanker med andre.

Andre foreninger har lignende udfordringer.

Jytte Madsen giver udtryk for, at det var en god beretning og opfordrer til klapsalve til Christian og bestyrelsen for Østjysk Pilgrimsforening.

4. Fremlæggelse af foreningens reviderede årsregnskab til godkendelse

Thorkild gennemgår tallene. 26 medlemmer har betalt kontingent i 2020 og 2021.

Regnskab godkendt.

5. Forslag- at kontingent/medlemskab følger kalenderåret

Vi beslutter, at kontingent-året nu går fra januar til december.

Flere medlemmer giver udtryk for, at vi gerne vil mindes om, at vi skal betale kontingent. Som det er nu, skal man selv finde kontonummeret til indbetaling på foreningens hjemmeside. Den nye bestyrelse påtager sig at sende opkrævningen ud og få styr på medlemmer.

Den nye bestyrelse må ta stilling til om der skal være ”præmie” til kontingent indbetalere..

6. Indkomne forslag

Forslag fra Knud Eberhard:   ”Såvel bestyrelsen, som foreningens medlemmer, kan planlægge og udføre pilgrimsvandringer. Dette for at vi fortsat kan have et pænt antal vandringer. Samt have mulighed for at præge foreningens aktiviteter!”

Knuds forslag blev taget godt imod på generalforsamlingen, og vi var enige om, at alle pilgrimsforeningens medlemmer skal have mulighed for at planlægge vandringer.  

Det skal dog fremlægges for bestyrelsen til en godkendelse; at det vil ligge indenfor foreningens virke, og ifølge foreningens vedtægter. Hvorledes det kan blive godkendt af bestyrelsen i praksis, beslutter den nye bestyrelse. Hvis en pilgrimsvandrings planlægnings-aktør evt. får brug for støtte til at gennemføre et ønskeligt pilgrims-vandrings-arrangement, og det er blevet et godkendt arrangement ved bestyrelsen, kan Knud tilbyde, at man som ”ny arrangør” kan kontakte ham, og få støtte til at planlægge det.

7. Handleplan for 2021/ 2022

11/9 Bibelmeditation og vandring på Helgenæs, hvor Henrik Madsen og Elisabeth Madsen bl.a. vil reflektere over ”Tro og tvivl er to sider af samme mønt”.       

18/9  kl. 10 Pilgrimsvandring Lyngå Kirke 15 km (Se hjemmeside)

Maj 22.  Pilgrim på skinner ved Allingåbro til Randers

8. Budget

Godkendt

9. Fastlæggelse af kontingent

Vi besluttede at fortsætte med de 100 kr. pr. år

10. Valg af bestyrelse

Christian trækker sig fra formandsposten og bestyrelsesarbejdet.

Elisabeth Lidell og Andreas Blinkenberg udtræder af bestyrelsen

Berit Søndergaard udtræder af bestyrelsen.

Vi vælger en ny bestyrelse som selv konstituerer sig med en formand:

Lise Palstrøm (Ny pilgrimspræst)

Hanne Rytter fortsætter

Thorkild Frøjk fortsætter

Inger Vithen fortsætter

Margit Blaaberg indtræder

Anne-Marie Damsgaard Ditlev indtræder

Kaj Mortensen indtræder

Grethe Mikkelsen  genvalgt revisor

Martha Bo Almskou  genvalgt kasserer

Thorkild tilbyder at indkalde den nye bestyrelse til 1. bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen kan konstituere sig. Mødet kan afholdes hos Thorkild i Århus.

Eventuelt

Knud foreslår et visitkort fra Foreningen, som kan deles ud ved vandringer, da det kunne udbrede kendskabet til foreningen.

Thorkild har et konkret forslag til visitkortet, som den nye bestyrelse kan tage stilling til.

 

Lukket for kommentarer.